Vermogensbelasting: uitleg, tools en tips

vermogensbelasting vermogensrendementsheffing box 3

Wat valt onder vermogen?

Je vermogen is het totaal van jouw spaargeld, beleggingen en andere bezittingen minus eventuele schulden.

Onder spaargeld valt het totaal aan bank- en spaartegoeden dat je hebt, waaronder spaardeposito’s.

Bij beleggingen en andere bezittingen gaat het om het totaal aan aandelen, obligaties, onroerend goed zoals een tweede (al dan niet verhuurde) woning en ander vermogen in box 3. Bitcoins of andere cryptocurrency vallen hier ook onder.

Het gaat bij schulden om het totaal aan leningen in box 3, waaronder hypotheken, familiebank-leningen, enzovoorts. Als je voor de hypotheek van jouw eigen woning gebruik maakt van hypotheekrenteaftrek, valt je eigen woningschuld niet in box 3 maar in box 1.

Heffingsvrij vermogen

Heffingsvrij vermogen is vermogen dat je bezit in box 3 waarover je geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen.

Over je vermogen boven deze drempel betaal je wel vermogensbelasting, omdat de Belastingdienst ervan uitgaat dat je inkomsten hebt uit dit vermogen. Dit noemen ze inkomsten uit sparen en beleggen in box 3.

Per persoon Fiscale partners samen
Heffingsvrij vermogen 2020 €30.836 €61.692
Heffingsvrij vermogen 2021 €50.000 €100.000
Heffingsvrij vermogen 2022 €50.560 €101.300
Heffingsvrij vermogen 2023 €57.000 €104.000

Schijven vermogensbelasting

De vermogensrendementsheffing werkt met 2 schijven. De schijven voor de vermogensbelasting 2023 zien er als volgt uit:

Vermogen Vermogensbelasting 2023
€0 t/m €57.000 0%
€57.000 en meer Op basis van verdeling banktegoeden, overige bezittingen en schulden

 

Deze bedragen gelden per persoon.

Je mag van de fiscus op hele euro’s in je voordeel afronden bij de bepaling van de omvang van je vermogen.

Deze belastingtarieven gelden voor dat deel van je vermogen wat binnen de desbetreffende vermogensschijf valt. Je betaalt in 2023 bijvoorbeeld met een vermogen van €60.000 over €57.000 geen vermogensbelasting en over de rest wel.

Vermogensbelasting berekenen

Ga naar Vermogensbelasting berekenen.

Uitleg vermogensbelasting

Bij het berekenen van de vermogensrendementsheffing gaat de Belastingdienst niet uit van jouw daadwerkelijke rendement uit spaargeld en beleggingen, maar van een forfaitair rendement.

Tot 2026 worden nu verschillende forfaitaire rendementen gehanteerd voor banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Vanaf 2026 wordt het daadwerkelijke rendement belast.

Voor het begrip banktegoeden wordt aangesloten bij het begrip deposito zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht. Dit betekent dat alle box 3-bezittingen die niet vallen binnen de definitie van deposito en die geen schulden zijn als “overige bezittingen” worden aangemerkt. Op een uitzondering na: contant geld wordt als de “fysieke evenknie” van banktegoeden ook in de categorie banktegoeden opgenomen. Bitcoins of andere cryptocurrency worden niet als banktegoeden gezien en tegen het hoge tarief belast.

Het forfaitaire rendementspercentage voor banktegoeden zal pas na afloop van het kalenderjaar definitief worden vastgesteld. Het wordt gebaseerd op het gemiddelde maandelijkse rentepercentage op deposito’s van huishoudens met een opzegtermijn van maximaal drie maanden van het lopende kalenderjaar.

Ook het forfaitaire rendementspercentage voor schulden wordt gebaseerd op gemiddelden van het kalenderjaar. Hiervoor wordt aangesloten bij de gemiddelde maandelijkse rente over het totale uitstaande bedrag aan woninghypotheken van huishoudens van het lopende kalenderjaar.

Voor de vaststelling van het forfaitaire rendementspercentage voor de vermogenscategorie overige bezittingen is voorgesteld om dat te baseren op het langetermijnrendement van zowel onroerende zaken, aandelen als obligaties. Voor 2023 is dat op 6,17% vastgesteld.

Doordat obligaties net als aandelen gezien worden als overige bezittingen met hoog rendement, is voor het stabiele deel van een beleggingsportefeuille een depositoladder als vervanging van obligaties vanuit fiscaal oogpunt te overwegen. Een depositoladder valt wel onder banktegoeden.

Het tarief waartegen het forfaitaire rendement belast gaat worden, gaat in stappen van 1% per jaar omhoog van 31% in 2022 naar 34% in 2025. In 2023 gaat het tarief dus naar 32%.

Peildatum vermogensbelasting

De Belastingdienst hanteert 1 januari van het jaar waarover je belastingaangifte doet als peildatum voor de vermogensbelasting. Als je in 2024 belastingaangifte doet over 2023, geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2023 de omvang van je vermogen op 1 januari 2023.

6 tips om vermogensbelasting te verminderen

Ik voorkom vermogensbelasting door een deel van mijn vermogen te beleggen via een lijfrente (“pensioenbeleggen”). Deze zijn vrijgesteld van vermogensbelasting. Die pensioenbeleggingen houd ik aan via Brand New Day. Dit levert me 2-3x meer op dan gewoon beleggen vanwege fiscale voordelen.

Mijn beleggingsstrategie in 2023

Hieronder 6 tips op een rijtje om vermogensbelasting te voorkomen. Klik op het onderwerp om er meer over te lezen:

In aanvulling hierop: zodra je geen box 1 inkomen hebt, bijvoorbeeld door eerder te stoppen met werken, kun je de algemene heffingskorting als het ware overhevelen naar je box 3 inkomen. Dat drukt je vermogensbelasting.

Zie deze post: Hoeveel geld heb je nodig om te stoppen met werken?

Veelgestelde vragen

Wat is heffingsvrij vermogen?

Het heffingsvrij vermogen is dat deel van je vermogen waarover je geen vermogensbelasting hoeft te betalen. In 2023 is het €57.000 per persoon. Bij fiscale partners is in 2023 het totale heffingsvrije vermogen €104.000.

Wat is de peildatum voor de vermogensbelasting?

Als je in 2024 belastingaangifte doet over 2023, geldt voor de bepaling van de vermogensbelasting over 2023 de omvang van je vermogen op 1 januari 2023. Hetzelfde principe geldt voor andere jaren.

Link naar de pagina van de Belastingdienst over vermogensrendementsheffing

De informatie op deze site is mijn persoonlijke mening, geen beleggingsadvies en louter informatief en educatief bedoeld. Blauw onderstreepte links met   zijn affiliate links.